vilkår og betingelser

Kjøpsbetingelser Michelsens Produkter AS

Generelt

De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer levert av Michelsens. Disse vilkårene gjelder for alt av salg fra Michelsens så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift (MVA). Fraktkostnad kommer i tillegg til oppgitt pris med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende, og kan avvike. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive- eller trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Michelsens, kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt

Vi leverer Michelsens produkter i hele Norge. Frakt blir beregnet pr. ordre på bakgrunn av vekt og størrelse på forsendelsen. Alle produkter som ikke er på lager sendes normalt innen 6-8 uker etter mottatt ordrebekreftelse. Lagerførte produkter sendes normalt innen 2-4 dager etter mottatt ordrebekreftelse.

Ved levering til adresse, menes til gateplan. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Når varene mottas må de kontrolleres for skader, og eventuelle skader må påføres sjåførens fraktbrev. Synlige fraktskader som ikke er notert på fraktbrev vil ikke erstattes.

Produktkontroll

Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Alle Michelsens produkter blir levert med monteringsveiledning som til enhver tid skal følges. Dersom monteringsveiledningen ikke følges bortfaller garantien på produktet.

Reklamasjon

Før feil meldes til Michelsens bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Michelsens har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Michelsens slik at Michelsens kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir Michelsens melding straks etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget.

Retting og omlevering

Michelsens skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Michelsens, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Michelsens, dekker ikke Michelsens disse utgiftene.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (jfr. Angrerettloven § 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til tre måneder. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til ett år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger på e-post eller som brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper.

Unntak fra angrerett

Merk at ved kjøp av et produkt som lages spesielt for kjøper og etter kjøpers spesifikke ønsker, gjelder ikke angreretten. Eksempel på dette er om kjøper bestiller en dør eller et bord som ikke føres på lager, med spesifikke mål og materialer som så produseres etter kjøpers ønsker.

Retur

Kun lagervarer kan sendes i retur. Bestillingsvarer, tilbudsvarer og partivarer kan ikke returneres. Retur må gjennomføres innen 30 dager etter at varene er mottatt. Pakker skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Alle pakker som returneres skal være uåpnet. Ved retur der det ikke er produktfeil, blir det trukket 20 prosent i returomkostninger. Kostnad for returfrakt faller på kunden.

Ekstraordinære forhold

Michelsens er kun pliktig til hjelp dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Michelsens godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Michelsens sin kontroll, og som Michelsens ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Michelsens er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Michelsens side.

Salgspant og betalingsvilkår

Michelsens har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Michelsens forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Michelsens forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende, som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter. Som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Michelsens fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Du finner oss her

KonTAKT OSS

Michelsens AS
Myrens Verksted 3K
0476 Oslo
Norge

info@michelsens.no
+47 918 08 800

Åpningstider

Mandag til fredag
09:00 - 16:00

Konsultasjoner utenom åpningstider ved avtale.